Aviso Legal

El present Lloc Web és propietat de la societat Hiperlocals Comunicació, S.L. (d’ara endavant, indistintament la “Societat” o “Hiperlocals”), amb C.I.F. núm. B04978755, amb domicili a Calle Pau Claris, 102 – P. 2, Barcelona, 08009. Podeu obtenir més informació enviant un correu electrònic a la següent adreça de contacte hiperlocals@editorialon.es

El Lloc Web inclou continguts propis, d’altres Llocs Web propietat d’Hiperlocals i, si escau, de tercers.

Les relacions establertes entre la Societat i els Usuaris com a conseqüència de la utilització dels serveis que es presten a través del Lloc Web, es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent en relació amb la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa vigent prevegi que les parts poden sotmetre’s a un for determinat, la Societat i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Bilbao.

En la mesura del possible, per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013, es buscarà la possibilitat que la Comissió Europea facilita com a plataforma de resolució de litigis en línia i que es troba disponible en l’enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr.